Navigácia

TALENTOVKY 2018

 

Na stiahnutie kriteria kriteria_TS_2018.pdf

 

 Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta

Ul.1.mája 7,   911 35 Trenčín

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo /denné štúdium/

Školský rok 2018/2019

Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa: 21. 11. 2017 a Rade školy: 16.01. 2018  určuje tieto kritéria pre prijímanie uchádzačov na štúdium:

V šk. roku 2018/2019 otvárame 1,5 triedy /denné štúdium/pre odbor

7649M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

s počtom žiakov 40.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dňoch 11.04.2018 – 12.04. 2018

Prijímacia skúška pozostáva z

 1. Overenia špeciálnych schopností a zručnosti (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková výchova) a nábožensko-hodnotovej orientácie.

                                                                                            

  a)  Jazyková výchova (JV)                                                    max. 30 bodov

 • prednesu spamäti (poézia alebo próza, max. 3. min. - primeraná veku recitátora),
 • čítanie umeleckého textu s porozumením (správna výslovnosť, artikulácia, melódia reči, tempo a dôraz),
 • komunikatívnych a improvizačných schopnosti (dokončenie príbehu podľa predlohy).

 

 b) Telesná výchova (TEV)                                                      max. 30 bodov

 • úroveň pohybových schopností:                                       

člnkový  beh 4x10 m                                          

      skok do diaľky z miesta odrazom znožmo             

 • testovanie pohybových zručností:

akrobatická zostava (kotúľ vpred, obrat 180°, kotúľ vzad,  kotúľ letmo vpred, obrat 180°, premet bokom)

športové hry- výber jedného športového odvetvia (volejbal, basketbal),

                               individuálna činnosť jednotlivca (dribling, streľba, podanie ...),      

Je potrebné si  priniesť  so sebou telocvičný úbor a obuv.

 

   c)  Výtvarná výchova (VYV):                                                max. 30 bodov

         na základe praktickej činnosti sa hodnotí

 • spracovanie vybranej témy,  originalita, vlastný výraz, kompozícia,  farebné riešenie

Žiaci si so sebou prinesú štetce (okrúhly, plochý), temperové a vodové farby, nádobku na vodu, uhlík, handričku, gumu, ceruzu.

Žiačka, žiak si prinesie minimálne 3 vlastné výtvarné  práce.

 

   d) Hudobná výchova (HUV)                                                 max. 30 bodov

 • prednes 2 piesní  (výber z pripraveného zoznamu piatich ľudových piesní, zistenie hlasového rozsahu),
 • preverenie hudobného sluchu, hudobnej predstavivosti, zmyslu pre rytmus, rytmické cítenie (sluchové, intonačné a rytmické úlohy).
 • Žiak nemusí ovládať hru na hudobný  nástroj.

 

  e)  Nábožensko-hodnotová orientácia (NHO) – pohovor:                 max. 30 bodov

 

 

 1. Priemer známok na základnej škole  

      a)  Priemerný prospech                                                     max. 20 bodov

            zo SJL v ZŠ (druhý polrok 6, 7., 8. a prvý polrok 9. roč. ZŠ)

            za známku 1 -5 bodov, za známku 2 -3 body, za známku 3-0 bodov ,

            za známku 4- sa odráta 5 bodov  

      b) Priemerný prospech známok                                          max. 40 bodov

           zo základnej školy (druhý polrok 6, 7., 8. a prvý polrok 9. ročníka  ZŠ).                         

           Do prospechu počítajú známky z vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia

   

priemer

body

1,00-1,15

40

1,16-1,30

35

1,31-1,45

30

1,46-1,60

25

1,61-1,75

20

1,76-1,90

15

1,91-2,05

10

2,06-2,20

5

2,21

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Úspešná účasť                                                                            max  10 bodov

       v predmetových olympiádach alebo literárnych, výtvarných, hudobných a športových   súťažiach/ individuálnych/. (je potrebné doložiť kópiu diplomov potvrdených školou)

       okresné kolo:              1. - 3. miesto               3 body

       krajské kolo:               1. - 3. miesto               6 bodov

       celoslovenské kolo:      1.-  3. miesto                        10 bodov

 Započítavajú sa výsledky z najvyššieho umiestenia

 

 

CELKOVÝ SÚČET                                                                            max 220 bodov

 

Podmienkou úspešného vykonania prijímacej skúšky je získať minimálne 100  z 220 bodov, pričom uchádzač musí získať minimálne po 15 bodov aspoň z troch zložiek výchovy (HUV, VYV, JV, TEV).

 

Za neúspešné vykonanie prijímacej skúšky sa pokladá, ak získal celkový počet nižší ako 100 bodov.

.

 • Na základe súčtu bodov sa určí poradie uchádzačov
 • V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:
 1. vyšší počet bodov získaných z talentových skúšok  (JV, TEV, HUV,  VYV)

 2. vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal za prospech zo ZŠ

 3. vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal za pohovor (NHO)

 4. vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal z talentových skúšok za  JV 

 • Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným  číselným kódom a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne
 • Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu spolu s rozhodnutím o prijatí.

 

Podmienkou prijatia je:

 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • celkový dobrý zdravotný stav.
 • nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú nekorigovateľné poruchy reči,  žiaci oslobodení od telesnej výchovy a žiaci  s vážnymi poruchami učenia,
 • písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky, v zmysle Interného štatútu Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne.

 

 

 

V Trenčíne   17.01.2018                                                 Ing. Hana Hulínová

                                                                                     riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria