Navigácia

Stiahnite si dokumenty školy: Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/2016 Profil absolventa odboru sociálno - výchovný pracovník Profil absolventa odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Prezentácia školy Formulár na 2% z daní Školský vzdelávací program SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ PRÁCA Školský vzdelávací program PEDAGÓG PRE MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Dokumenty školy

Profil absolventa odboru sociálno - výchovný pracovník

Celková charakteristika študijného odboru

Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník má úplné stredné odborné vzdelanie a získal kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti.

        Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pracovať s klientmi i inštitúciami. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v sociálnej práci. Je obhajcom sociálneho štátu a svojej klientely.

        Vo svojej práci sa hlási k princípu sociálnej spravodlivosti, pričom človek pre neho predstavuje unikátnu a najvyššiu hodnotu. Získal základnú citlivosť a orientačné vedomosti pre vnímanie života ľudí ako členov spoločnosti.Rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín, má na zreteli zásady súkromia, dôvernosti a zodpovedné využívanie získaných informácií.

        Náplňou jeho pracovných činnosí je podieľať sa pri:

 • zabezpečení nevyhnutnej starostlivosti o klientov, s cieľom zachovať a podporiť čo najdlhšie ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou,
 • analýze situácie klienta a predkladaní alternatívnych spôsobov riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi,
 • vedení záznamov o prípade, alebo vypracúvaní podkladov správ pre súdy a iné inštitúcie, bilancovaní, vyhodnotení, zlepšovaní a rozvíjaní sociálnych služieb,
 • prevencii sociálno-patologických javov alebo pri resocializácii pomocou organizovania a dohľadu nad sociálnymi, rekreačnými a vzdelávacími činnosťami v mládežníckych kluboch, obecných strediskách, zariadeniach starostlivosti o starých občanov a pod.,
 • spolupráci s odborníkmi rôznych profesií, pracovníkmi sociálnych zariadení, orgánmi starostlivosti o deti, prípadne o starých občanov, organizáciami pre postihnutých,
 • vykonávaní sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, úradoch práce, ústavoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, krízových centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.    Absolvent tohto študijného je pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent študijného odboru  sociálno-výchovný pracovník spĺňa tieto požiadavky

 

Požiadavky na absolventa v oblasti všeobecného vzdelania

 • potrebná slovná zásoba pre kultivovaný, zrozumiteľný a výrazný rečový prejav (hovorený i písaný),
 • prehľad v dejinách slovenskej a svetovej literatúry (periodizácia, osobnosti, diela),
 • znalosť cudzieho jazyka na úrovni bežnej komunikácie a jeho používanie pri vykonávaní povolania,
 • prehľad v národných a svetových dejinách,
 • chápanie princípov fungovania demokratickej spoločnosti, občianska aktivita, pozitívna hodnotová orientácia a ochota uplatňovať a brániť základné ľudské práva a slobody pre všetkých,
 • znalosť zo základov stredoškolskej matematiky, fyziky, chémie a geografie,
 • znalosť základov informatiky a ich využitia pri výkone pracovnej činnosti,
 • znalosť vecne argumentovať a odôvodňovať svoje názory i postoje.

Požiadavky na absolventa v oblasti odborného vzdelania

 Požadované odborné vedomosti

 • schopnosť orientovať sa v teoretických základoch pedagogiky a psychológie,
 • ovládať fakty a zákonitosti sociológie, sociálno-právnej starostlivosti, metód sociálnej práce ako predpokladu pre vnímanie ľudí ako členov spoločnosti a porozumenie vlastnostiam osobnosti,
 • znalosť komunikatívnych techník v interpersonálnych vzťahoch,
 • znalosť anatómie ľudského tela a zásad zdravého životného štýlu,
 • znalosť vývoja myslenia a inštitúcií v sociálnej politike, znalosť systému a nástrojov sociálnej politiky,
 • základné poznatky z oblasti štátneho a samosprávneho riadenia sociálnej sféry regiónov, miest a obcí,
 • vedomosti o vybraných skupinách obyvateľstva,
 • vedomosti z oblasti rodinného práva, legislatívnych predpisov a platných právnych noriem v oblasti sociálnej práce,
 • vedomosti o vývoji kultúry a estetike životného prostredia,
 • vedomosti zo základov manažérstva a marketingu sociálnej práce.

 Požadované odborné zručnosti

 • aplikovať naučené vedomosti v praktickej činnosti,
 • určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce,
 • samostatne zabezpečiť starostlivosť o zvereného jedinca,
 • aktívne pôsobiť v procese integrácie zdravotne postihnutých a sociálne ohrozených jedincov, pozitívne formovať aktívny prístup k životu u handicapovaných osôb,
 • podieľať sa na sociálnom poradenstve a nadviazaní prvého kontaktu (depistáž sociálne ohrozených jedincov),
 • uplatňovať etické princípy v správaní a konaní,
 • uplatňovať interdisciplinárny prístup v sociálnej starostlivosti,
 • uplatňovať praktické zručnosti v manipulácii s administratívnou, počítačovou a informačnou technikou,
 • citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,
 • uplatňovať metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, zvládanie stresov a rizikových problémov povolania.

 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

 • v práci s klientom uplatňovať sociálne cítenie,
 • pracovať samostatne a kreatívne,
 • flexibilne riešiť každodenné situácie,
 • zachovávať diskrétnosť pri práci s klientom,
 • zodpovedne narábať s informáciami,
 • nedopúšťať sa diskriminácie a nedať sa ovplyvniť predsudkami,
 • správať sa tolerantne a ohľaduplne.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria