Navigácia

Stiahnite si dokumenty školy: Školský poriadok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/2016 Profil absolventa odboru sociálno - výchovný pracovník Profil absolventa odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Prezentácia školy Formulár na 2% z daní Školský vzdelávací program SOCIÁLNO-VÝCHOVNÁ PRÁCA Školský vzdelávací program PEDAGÓG PRE MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Dokumenty školy

Profil absolventa odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné vzdelanie. Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky, pričom nie je potrebná znalosť hry na hudobný nástroj.

Prijímacia skúška pozostáva z overovania špeciálnych schopností a zručností: hudobná, výtvarná, telesná, jazyková výchova a nábožensko-hodnotovej orientácie. Záujemci o štúdium môžu počas Dňa otvorených dverí (8. decembra) získať podrobné informácie týkajúce sa prijímacej skúšky. 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria