Navigácia

Kritériá prijímacich skúšok pre odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Kritériá - Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Kritériá prijímacich skúšok pre odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

kriteria_vychovavatelsko_opatrovatelska_cinnost_ped_asistent_2018.pdf

Na stiahnutie:

 

 

 

 

Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja – Svorada a Benedikta

Ul. 1.mája7, 911 35 Trenčín

 

Kritériá

prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ na študijný odbor

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a

7670M pedagogický asistent

 pre šk. r. 2018/2019

 

 

Riaditeľka Pedagogickej a sociálnej akadémie  sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne v zmysle zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 21. 11. 2017 a Rade školy: 16.01. 2018   zverejňuje tieto podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka:

 

Študijný odbor:                    7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Dĺžka štúdia :                        4 roky/denné štúdium/

Počet žiakov:                         10

 

Študijný odbor:                    7670 M  pedagogický asistent

Dĺžka štúdia :                        4 roky/denné štúdium/

Počet žiakov:                         10

 

 1. Forma prijímacej skúšky:                      písomná
 • 1. termín prijímacej skúšky : 14. máj 2018
 • 2. termín prijímacej skúšky:  17. máj 2018
   
 1. Obsah prijímacej skúšky:

Žiak vykoná prijímaciu skúšku z profilových predmetov pre študijný odbor 7646 M vychovávateľsko –opatrovateľská činnosť a 7670 M pedagogický asistent

 • slovenský jazyk a literatúra
 • biológia

 

 1. slovenský jazyk a literatúra
  Písomný test
  Čas skúšky : 45 minút
  Počet otázok : 20
  Maximálny počet bodov:40
   
 2. biológia
  Písomný test
  Čas skúšky : 30 minút
  Počet otázok : 20
  Maximálny počet bodov:40
  Úlohy budú zostavené v súlade s obsahom a rozsahom učiva základnej školy. V predmete biológia bude obsahom skúšky učivo 7. ročníka ZŠ / biológia človeka/
            
 1. POSTUP HODNOTENIA V PRIJÍMACOM KONANÍ
   
  Pre stanovenie poradia úspešnosti, ktoré určí poradie prijatých a neprijatých žiakov sa stanovuje tento postup:
   
   
   
  Žiak  získa body za :
 1. Prijímaciu skúšku  z predmetu slovenský jazyk a literatúra                  (40 bodov)
   
 2. Prijímaciu skúšku  z predmetu biológia                                                   (40 bodov)
  / žiak musí získať spolu min. 8 bodov za prijímacie skúšky/
 3. Priemer známok z 2. polroka 6.,7., 8. roč. a z 1. polroka 9. roč. ZŠ (z vyuč. predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia)
   
 4. Body za prospech v ZŠ:                                                                             (50 bodov)
                                                                                                           

 

Priemer

BODY

1,0

50

1,2

45

1,4

40

1,6

35

1,8

30

2,0

25

2,2

20

2,4

15

2,6

10

2,8

5

nad 2,8,0

0

 

 1. Výsledky celoslovenského Testovania 9 -2018:                                        (40 bodov)
   
  Z každého predmetu môže žiak  získať max 20 bodov
   

Získané percentá v predmete

BODY

Získané percentá v predmete

BODY

100%

20

50%

10

95%

19

45%

9

90%

18

40%

8

85%

17

35%

7

80%

16

30%

6

75%

15

25%

5

70%

14

20%

4

65%

13

15%

3

60%

12

10%

2

55%

11

5%

1

 

 1. Za úspešnú účasť  v predmetových olympiádach získa žiak nasledovné bodové ohodnotenie:
   
  okresné kolo                     1. - 3. miesto                                                              3 body
  krajské kolo                      1. - 3. miesto                                                              5 bodov
  celoslovenské kolo           1. - 3 miesto                                                               10 bodov
  (Pre každý predmet sa berie len najlepší výsledok. Je potrebné doložiť hodnoverný doklad)
   
 2. Za úspešnú účasť v  biblickej olympiáde získa žiak nasledovné bodové ohodnotenie, dekanátne kolo 1. - 3. miesto                                                            5 bodov
  diecézne kolo             1.-  3. miesto                                                              10 bodov
  celoslovenské kolo     1. - 3 miesto                                                               15 bodov
   
 3. Za úspešnú účasť (1.-3. miesto) v krajských a vyšších súťažiach v rôznych záujmových oblastiach / individuálne/                                                                                                                                                                                               5 bodov
  (Je potrebné doložiť hodnoverný doklad – diplom)
   
 1. STANOVENIE PORADIA ÚSPEŠNOSTI

Pri rovnosti celkového súčtu bodov získaných v prijímacom konaní budú uchádzači prednostne prijímaní v nasledujúcom poradí:

 1. Uchádzač so zníženou pracovnou schopnosťou.
 2. Uchádzač, ktorý získal lepšie bodové hodnotenie v prijímacej skúške.
 3. Uchádzač s lepším hodnotením za celkový prospech zo ZŠ.
 4. Uchádzač, ktorý získa lepšie hodnotenie za Testovanie 9 zo SLJ.
   
  Z poradia vypadávajú žiaci, ktorí mali na konci 6 - 8. roč. a v 1. polroku 9. roč. ZŠ zníženú známku zo správania a tiež žiaci, ktorí  mali v 1. polroku 9. ročníka nedostatočnú  známku.
   
  5. Uchádzač, ktorý získal v celoslovenskom testovaní žiakov 9 v každom predmete najmenej 90% bude prijatý bez prijímacej skúšky.
   
 1. Prijatí nebudú uchádzači, ktorí nedosiahnu v celkovom súčte aspoň 55 bodov.

 

 

 1. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie, nemôže byť prijatý žiak s ťažkým stupňom dyslexie, dysgrafie a dysortografie.

 

 1. V zmysle vnútorného štatútu školy si zriaďovateľ  vyhradzuje právo prijať do každej prvej triedy akadémie troch žiakov, ktorí úspešne urobili prijímacie skúšky, na základe vlastných kritérií.

 

Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka je písomný súhlas žiaka a jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.

 

V  Trenčíne 26.02.  2018                                                 Ing. Hana Hulínová

riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria