Navigácia

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Externé štúdium - Učiteľstvo pre MŠ

Oznamujeme všetkým záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/2019 otvárame dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ( 1 trieda spočtom žiakov 30)

Prijímacie skúšky sa uskutočnia  dňa 27.6.2018

KRITÉRIÁ:pasatn_ucitelstvo_externe_studium_kriteria_2018.doc

Prijímacia skúška pozostáva z  overenia špeciálnych schopností a zručnosti (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková výchova)                                                                         

a)  Jazyková výchova (JV)                                                                          max. 30 bodov

 • prednesu spamäti (poézia alebo próza, max. 3. min. - primeraná veku recitátora),
 • čítanie umeleckého textu s porozumením (správna výslovnosť, artikulácia, melódia reči, tempo a dôraz),
 • komunikatívnych a improvizačných schopnosti (dokončenie príbehu podľa predlohy).

 

 b) Telesná výchova (TEV)                                                                          max. 30 bodov

 • úroveň pohybových schopností:                                        

člnkový  beh 4x10 m                                          

       skok do diaľky z miesta odrazom znožmo             

 • testovanie pohybových zručností:

akrobatická zostava (kotúľ vpred, obrat 180°, kotúľ vzad,  kotúľ letmo vpred, obrat 180°)

športové hry- výber jedného športového odvetvia (volejbal, basketbal),

                                 individuálna činnosť jednotlivca (dribling, streľba, podanie ...),         

Je potrebné si  priniesť  so sebou telocvičný úbor a obuv.

   c)  Výtvarná výchova (VYV) - na zákl. praktickej činnosti sa hodnotí:    max. 30 bodov

 • spracovanie vybranej témy,  originalita, vlastný výraz, kompozícia,  farebné riešenie

Žiaci si so sebou prinesú štetce (okrúhly, plochý), temperové a vodové farby, nádobku na vodu, uhlík, handričku, gumu, ceruzu.

Žiačka, žiak si prinesie minimálne 3 vlastné výtvarné  práce.

   d) Hudobná výchova (HUV)                                                                     max. 30 bodov

 • prednes 2 piesní  (výber z pripraveného zoznamu piatich ľudových piesní, zistenie hlasového rozsahu),
 • preverenie hudobného sluchu, hudobnej predstavivosti, zmyslu pre rytmus, rytmické cítenie (sluchové, intonačné a rytmické úlohy).
 • Žiak nemusí ovládať hru na hudobný  nástroj.

 

Podmienky prijatia

 • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • celkový dobrý zdravotný stav.
 • nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú nekorigovateľné poruchy reči a uchádzači oslobodení od telesnej výchovy .
 • písomný súhlas s katolíckym výchovným programom PaSA sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne.

 

 

 

 

Termín podania prihlášok do: 31. 5. 2018 (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).

Na stiahnutie:prihlaska_pomaturitne_studium.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria