Navigácia

O škole

Profil školy

   Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta v

Trenčíne

zabezpečuje prípravu žiakov v nasledovných študijných odboroch:


Nový študijný odbor :  

pedagogický asistent

Kód odboru je 7670 M  )

(denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou)

 

Študijný odbor je určený žiakom so záujmom o humanitné vyučovacie predmety, ktorí po absolvovaní štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na pedagogických a filozofických fakultách.

Absolvent môže pracovať ako pedagogický asistent učiteľa, zamestnanec štátnej správy alebo tretieho sektora.

vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť

Kód odboru je 7646 M  -   denné 4-ročné štúdium s maturitou  pre absolventov základnej školy.

Absolvent školy nájde svoje uplatnenie v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti klientom:

• v orgánoch miestnej štátnej správy
• samosprávy, v neštátnych subjektoch,
• v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
• krízových centrách rodiny,
• sociálnych poradenských inštitúciách
• v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kód odboru je 7649 M, ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou  pre absolventov základnej školy.
Absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.
Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z overovania špeciálnych schopností a zručností (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková výchova) a nábožensko - hodnotovej orientácie. Obsah a rozsah učiva bude zodpovedať učebným osnovám 6. - 9. ročníka ZŠ.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria