Navigácia

 • Vyhlásenie

  Chceme ubezpečiť všetkých rodičov a žiakov SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne, že pri výskyte mimoriadnej situácie, úzko spolupracujeme s RÚVZ v Trenčíne a so zriaďovateľom školy, a prísne postupujeme podľa ich pokynov. Obnovenie prevádzky školy je v plnom  súlade s  usmerneniami a nariadeniami MŠVVaŠSR a RÚVZ v TN.

  Vedenie školy.

 • OD PONDELKA: 28.9. 2020 SA V ŠKOLE OPÄŤ STRETNEME...

  OD PONDELKA: 28.9. 2020 SA V ŠKOLE OPÄŤ STRETNEME...

  Od pondelka: 28.9. 2020, bude školské vyučovanie prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín, v obvyklom režime.  Na všetkých našich žiakov sa veľmi tešíme!

 • OZNAM PRE ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

  OZNAM PRE ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

  Oznamujeme študentkám externej formy štúdia - triedy 1. E, že z organizačných a prevádzkových dôvodov sa vyučovanie v piatok: 25.9. 2020 NEUSKUTOČNÍ:

   

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA ŽIAKOM ŠKOLY

  OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA ŽIAKOM ŠKOLY

  Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že na základe súhlasu zriaďovateľa školy, riaditeľka školy

  p o s k y t u j e

  z prevádzkových a organizačných dôvodov

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO od 23.9. 2020 (streda) do 25.9. 2020 (piatok) pre žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne.

  Študenti (stravníci) jedálne pri Gymnáziu Ľ. Štúra sa z obedov odhlásia sami.

 • Začiatok školského roka denné štúdium

  Riaditeľstvo SOŠ pedagogickej  sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa pre žiakov denného štúdia začína v stredu 2. septembra 2020 svätou omšou v Kostole Notre Dame, so začiatkom o 10.00 hod. Žiaci musia mať so sebou rúško. Po skončení svätej omše sa žiaci 1. ročníka stretnú so svojimi  triednymi učiteľmi, ostatní pôjdu domov. Vyučovanie sa začína 3. septembra 2020 o 8.00 hod.

 • Externé štúdium začiatok školského roka

  Riaditeľstvo SOŠ pedagogickej  sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne oznamuje, že školský rok 2020/2021 sa pre študentov 1. a 2. ročníka   externého  pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore  učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo   začína v piatok  4. septembra 2020 o 14.00 hod. v priestoroch školy.

   

 • Tlačivá k začiatku školského roka

  Vážení rodičia,

   

  pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka.  Vyplnené tlačivá odovzdá žiak triednemu učiteľovi v stredu 2. 9. 2020.

  Tlačivá na stiahnutie:

  Zdravotný dotazník žiaka

  Vyhlásenie zákonného zástupcu

    V prípade, že si formuláre nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii vo vestibule školy 31.8.2020  v čase od 8:00 do 14:00 hod.

   

 • ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

  ORGANIZÁCIA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

  Školský rok 2020/2021 sa pre žiakov denného štúdia začína v stredu 2. septembra 2020 svätou omšou v Kostole Notre Dame, so začiatkom o 10.00 hod. Po skončení svätej omše sa žiaci 1. ročníka stretnú so svojimi  triednymi učiteľmi, ostatní pôjdu domov. Žiaci  Vyučovanie sa začína 3. septembra 2020 o 8.00 hod.

  Výchovno-vzdelávací proces bude realizovaný podľa manuálu pre školy a školské zariadenia, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

  Dôležité upozornenie pre rodičov a žiakov:

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

  Zákonný zástupca

  · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

  · Pri prvom nástupe žiaka do školy  predkladá čestné vyhlásenie  https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/ (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5).

  · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 • OZNAM pre žiakov ubytovaných v Školskom internáte Dopravnej akadémie Trenčín.

  Milí žiaci,

  nástup do ŠI je 1. septembra 2020 v čase od 15:00 do 21:00 hodiny- pred vstupom do budovy ŠI je potrebné dodržiavať rozostupy- vstup do budovy ŠI je povolený iba s rúškom- uskutoční sa meranie teploty

  Pri nástupe do školského internátu:

  1. Odovzdajte vyplnené a rodičmi podpísané 2 tlačivá:- 

   Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka...

   Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

  (Ak nie je možné dokumenty vytlačiť, prepíšte ich ručne.)

  2. Pozor!!! Tieto 2 tlačivá odovzdávate 1.9.2020 na internáte! 

   2.9.2020 pri nástupe do školy musíte mať vyplnené a podpísané ďalšie tlačivá podľa pokynov vašej školy!

  3. Prineste si rúška, rukavice, papierové jednorazové vreckovky, hygienické potreby, podľa zváženia dezinfekciu na ruky.

  4. Dôsledne si prečítajte pokyny „PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021“

  5. 2.9.2020 sa v školskej jedálni vydávajú obedy podľa rozpisu:

    Dopravná akadémia od 11:00 do 11:30 hod

    Ostatní stravníci do 13:00 hod.

   

   

 • Externé štúdium

  Oznamujeme záujemcom o externé štúdium, ze v školskom roku 2020/2021 otvárame 1 triedu pomaturitného kvalifikačného štúdia št. odbor 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s počtom žiakov 30. 

  Prihlásiť sa môžete cez elektronickú prihlášku do 6. júna 2020

  prihlaska externe studium 2020

 • Informácie pred začiatkom šk.roka

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na webovom sídle:

  https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

  Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

  Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. 

  V priebehu tohto týždňa Vás oboznámime s konkrétnymi podmienkami upravujúcimi prevádzku a vnútorný režim na našej škole a s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  a vzdelávaní.  Podrobnejšie informácie súvisiace s nástupom žiakov do školy zverejníme do 27.8.2020.

 • Obnova vyučovania na škole

  Milí rodičia a študenti, v zmysle vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa na našej škole obnovuje vyučovanie v dňoch 29. a 30. júna 2020. Z dôvodu rekonštručných prác nie je v prevádzke ŠJ pri Gymnáziu Ľ.Štúra a tiež ŠI pri Dopravnej akadémii.

  Srdečne sa tešíme na Váš opätovný návrat do školy

 • Výsledky PS  2020

  Na stránke školy sú zverejnené výsledky PS pre študijný odbor 7649 M učteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 • Prijímacie skúšky 2020 oznam pre uchádzačov

  Riaditeľka školy zverejňuje nové kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka št. odbor 7649 M UČITEĽSTVO PRE MŠ A VYCHOVÁVATEĽSTVO platné pre školský rok 2020/2021:

  Oznamujeme uchádzačom o prijatie do 1. ročníka DENNEJ FORMY 4-ročného štúdia, že z hľadiska pridelenia bodov v zmysle nových kritérií platných od 7. mája 2020 môže uchádzač získať body za umiestnenia v súťažiach umeleckého a športového zamerania, absolvovania štúdia na  ZUŠ a práci s mládežou v mládežníckych strediskách. V prípade, že tieto doklady neboli priložené  k odoslanej prihláške  môžete ich zaslať poštou, alebou mailom  do 15.mája 2020. 

 • MATURITA 2020

  DO 7. MÁJA 2020 môže žiak e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu

  12. MÁJA 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov

  DO 15. mája 2020 môže plnoletý žiak písomne oznámiť nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu a požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky v období od 25. mája do 13. júna 2020

  2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf

  Prehľad základných termínov podľa MŠVVaŠ: casova_os.pdf

 • HODNOTENIE PREDMETOV v 2. polroku šk.r. 2019/2020

  Riaditeľka SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne oznamuje rodičom a žiakom školy, že v 2. polroku školského roka 2019/2020, v dôsledku mimoriadnej situácie a v zmysle usmernení MŠVVa Š SR, nebudú na vysvedčení hodnotené známkou nasledovné vyučovacie predmety: Hra na hudobný nástroj,  Metodika hudobnej výchovy, Katolícke náboženstvo, Telesná a športová výchova.

  Pri týchto vyučovacích predmetoch budú mať žiaci na vysvedčení uvedené: absolvoval.

 • Talentové skúšky 2020

  V zmysle  rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga

  prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl

 • Veľká noc

  velkonocny_pozdrav.doc​​​​​​​

  Požehnané veľkonočné sviatky,  plné milostí a nádeje  z Kristovho zmŕtvychvstania

  Vám zo srdca vyprosuje

  spoločenstvo  SOŠ pedagogickej  sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne

 • Oznam pre žiakov

  Milí žiaci. 

  Ak si súrne potrebujete vyzdvihnúť veci zo svojich tried či skriniek /učebnice, zošity a pod./ bude prístup do školy otvorený v pondelok 6. apríla od 10.00 do  12. 00. Vstup do školy po jednom - rúško a rukavice sú povinné.

   

 • Prerušenie vyučovania

  V zmysle rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania.

  „Písomné maturity" EČ a PFIČ sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

  Interná časť maturitnej skúšky  " ústna maturita"  sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020;

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

  rozhodnutie_ms_sr.pdf

   

   

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
  Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
 • +421x032 6525866

Fotogaléria