O škole

Profil školy

    

Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne 

 

Zabezpečuje vzdelávanie a prípravu žiakov v nasledovných študijných odboroch:

 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  V ŠK. ROKU 2024/2025 - OTVÁRAME ŠTÚDIUM

Kód odboru je 7649 M, ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou  pre absolventov základnej školy.
Absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.
Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z overovania špeciálnych schopností a zručností (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková výchova) a nábožensko - hodnotovej orientácie. Obsah a rozsah učiva bude zodpovedať učebným osnovám 6. - 9. ročníka ZŠ.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné kvalifikačné štúdium  V ŠK. ROKU 2024/2025 - OTVÁRAME ŠTÚDIUM

Kód odboru je 7649 N, ide o štúdium popri zamestnaní - externá forma štúdia, ktorá je realizovaná v zmysle § 54 ods. 3 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

 

Pedagogický asistent  V ŠK. ROKU 2024/2025 - NEOTVÁRAME ŠTÚDIUM

Kód odboru je 7670 M - denné 4-ročné štúdium pre absolventov základnej školy ukončené maturitnou skúškou.

Študijný odbor je určený žiakom so záujmom o humanitné vyučovacie predmety, ktorí po absolvovaní štúdia môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na pedagogických a filozofických fakultách. Absolvent môže pracovať ako pedagogický asistent učiteľa, zamestnanec štátnej správy alebo tretieho sektora.

Vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť  V ŠK. ROKU 2024/2025 - NEOTVÁRAME ŠTÚDIUM

Kód odboru je 7646 M  -  denné 4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. 
Absolvent školy nájde svoje uplatnenie v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti klientom:

• v orgánoch miestnej štátnej správy,
• samosprávy, v neštátnych subjektoch,
• v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
• krízových centrách rodiny,
• sociálnych poradenských inštitúciách,
• v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta
    Ul. 1. mája 7
  • +421x032/6529405 - referentka

Fotogaléria