Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk v odbore AJO
Aplikovaná informatika API
Biológia BIO
Biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Hra na hudobný nástroj HNN
Hra na hudobný nástroj HNN
Hudobná výchova s metodikou HVM
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Matematika MAT
Metodika edukačných činností ECM
Metodika hudobnej výchovy MHU
Metodika literárnej a jazykovej výchovy MLJ
Metodika rozvíjania matematických predstáv MRM
Metodika telesnej výchovy MTN
Metodika výtvarnej výchovy MVR
Metódy sociálnej práce MSP
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk v odbore NJO
Občianska náuka OBN
Odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
Odborná konverzácia v nemeckom jazyku OKN
Opatrovateľská činnosť OPČ
Patopsychológia PAP
Pedagogika PED
Pracovná výchova s metodikou PVM
Právna náuka PRN
Prax PXA
Prax PXA
Psychológia PSY
Seminár z odbornej praxe SOP1
Seminár z odbornej praxe3 SOP3
Seminár z odbornej praxe4 SOP4
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna a pedagogická komunikácia SKO
Sociálna a pedagogická komunikácia SPK
Sociálna pedagogika SCG
Sociálno-právna starostlivosť SPN
Sociálno - právna ochrana SCR
Sociálno - psychologický výcvik SCV
Sociológia SOC
Správanie SPR
Špeciálna pedagogika SPP
Telesná a športová výchova TSV
Tvorivá dramatika TDA1
Tvorivá dramatika TDA2
Výcvik komunikačných zručností VKZ
Výcvik komunikačných zručností VKZ
Výtvarná výchova s metodikou VVM

© aScAgenda 2021.0.1235 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 01 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria