Navigácia

O škole

Profil školy

   Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta v

Trenčíne

zabezpečuje prípravu žiakov v nasledovných študijných odboroch:


Nový študijný odbor :    vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť

Kód odboru je 7646 M  -  ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou  pre absolventov základnej školy.

Absolvent školy nájde svoje uplatnenie v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti klientom:

• v orgánoch miestnej štátnej správy
• samosprávy, v neštátnych subjektoch,
• v zariadeniach sociálnej starostlivosti,
• krízových centrách rodiny,
• sociálnych poradenských inštitúciách
• v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

2. odbor:    učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kód odboru je 7649 M, ide o denné 4-ročné štúdium s maturitou  pre absolventov základnej školy.
Absolventi tohto odboru nájdu uplatnenie v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.
Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentovej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z overovania špeciálnych schopností a zručností (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková výchova) a nábožensko - hodnotovej orientácie. Obsah a rozsah učiva bude zodpovedať učebným osnovám 6. - 9. ročníka ZŠ.

Po ukončení štúdia bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým humanitného zamerania.

Novinky

Kontakt

  • Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Trenčín
    Ul.1.mája 7, 911 35 Trenčín
  • +421x032 6525866

Fotogaléria